Background Image
Film

Cesta kolem světa. Film s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem

Nejbláznivější cestopis všech dob! Ondřej Sokol a Lukáš Pavlásek na cestě kolem světa.
Exotická dovolená Ondřeje Sokola a Lukáše Pavláska? Ani omylem! Jeden průser za druhým! Nejšílenější natáčení ever!!!

Trailer na YouTube Zpět na úvod
Background Image

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

1. Kdo jsme

1.1 Jsme producent audiovizuálních děl, které tyto následně zprostředkováváme divákům v kinech,

televizi, online a podobně, dále jako “Služby”.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydal spoluvýrobce filmu Cesta kolem světa

na webu cestakolemsvetafilm.cz (dále jen „Portál“), společnost IS Produkce s.r.o., se sídlem Moravní 958,

765 02 Otrokovice IČO: 283 15 707. DIČ: CZ28315707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Brně, spisová značkaC 60742/KSBR (dále jen „Organizátor“) v souladu s ustanovením § 1751

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.2 Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele, Organizátora a Uživatele,

která vznikají při koupi Vstupenek Uživatelem od Organizátora prostřednictvím Portálu. Zakoupení

Vstupenky je realizováno na základě přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem na

portálu smsticket.cz .

2.3 Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Obchodních podmínek se řídí právním řádem

České republiky.

2.4 Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

3. Vymezení některých pojmů

Provozovatel – společnost smsticket s.r.o., se sídlem Štefánikova 1, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 72264, IČ 292 98 814.

Akce – kulturní, sportovní, společenská událost v přesném termínu, na kterou lze koupit Vstupenky

prostřednictvím Portálu.

Organizátor – společnost IS Produkce s.r.o., se sídlem Moravní 958, 765 02 Otrokovice IČO: 283 15 707.

DIČ: CZ28315707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značkaC

60742/KSBR, která zajišťuje pořádání Akcí a která využívá služeb Portálu, prodává nebo zprostředkovává

prodej Vstupenek na Akce prostřednictvím Portálu na základě smlouvy uzavřené s Provozovatelem.

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem smlouvu o využívání Služeb

Portálu. Získává informace o, nebo navštíví Akci.

Vstupenka – doklad opravňující držitele ke vstupu na Akci Organizátora, v tomto případě k možnosti přehrát

film (e-mail, SMS, PDF, tištěná vstupenka, vstupenka v Apple Wallet). Vstupenka v některých případech

může mít podobu rezervace (při platbě pomocí Platební SMS), v tomto případě zbylou část peněz doplácí

Uživatel v hotovosti při vstupu na akci. Vstupenka je platná vždy dočasně. Organizátor si vyhrazuje měnit

dobu platnosti Vstupenky. Nejkratší doba platnosti je 4 hodiny.

Portál – portál dostupný na adrese www.smsticket.cz, na kterém mohou Uživatelé zakoupit Vstupenky na

Akce Organizátorů na základě prezentace Akce vytvořené na Portálu Organizátorem.

Přístupové údaje – e-mailová adresa a heslo zvolené Uživatelem, které chrání jeho Uživatelský účet před

zneužitím.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit přímo na e-mail info@smsticket.cz

Uživatel

4. Zřízení Uživatelského účtu

4.1 Žádost o zřízení Uživatelského účtu uplatňuje Uživatel odesláním vyplněné elektronické žádosti o

registraci na Portálu.

4.2 Pokud Provozovatel žádost o zřízení Uživatelského účtu přijme, informuje Uživatele neprodleně o

zřízení jeho Uživatelského účtu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

4.3 Provozovatel je oprávněn žádost o zřízení Uživatelského účtu odmítnout.

5. Nákup Vstupenek

5.1 Uživatel je oprávněn nakupovat na Portálu Vstupenky volitelně prostřednictvím Uživatelského účtu

nebo bez zřízení Uživatelského účtu.

5.2 Pro nákup Vstupenky si Uživatel vybere volnou Vstupenku na požadovanou Akci v požadované cenové

úrovni, stisknutím tlačítka „Pokračovat“ pokročí na další krok v nákupním procesu (objedná si požadované

vstupenky) a na závěr projde na stránku platba za Vstupenku přes tlačítko s koncovou cenou za vstupenku

včetně nákladů na transakci. Náklady na transakci se liší dle Uživatelem zvolené platební metody

nabízených na Portálu (Platební SMS, Platební karty Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic,

Maestro, nebo Platební tlačítka bank Raiffeisen bank, Komerční banka, Mbank, Fio, Česká spořitelna).

5.3 Provozovatel garantuje Uživateli cenu Vstupenky platnou v okamžiku odeslání objednávky.

5.4 Uživatel je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.

5.5 V případě, že není platba za Vstupenku odeslána do (20) dvaceti minut od okamžiku rezervace

Vstupenky, rezervace pozbývá platnosti.

5.6 Při platbě pomocí Platební SMS Provozovatel neručí za jakékoliv chybně zadané údaje v odeslané

Platební SMS a za skutečnost, že má Uživatel v mobilním telefonu blokovány platební PremiumSMS zprávy.

5.7 Zakoupená Vstupenka je Uživateli odeslána vzápětí po odeslání požadavku na zaplacení, a to jednak

na e-mail a volitelně prostřednictvím SMS. Uživatel s zaregistrovaným účtem bude mít vstupenky stále k

dispozici na jeho Uživatelském účtu.

5.8 V rámci jedné rezervace lze objednat maximálně (10) deset Vstupenek na jednu Akci v různých

cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak.

5.9 V případě problémů v průběhu nákupu se může Uživatel obrátit na Provozovatele prostřednictvím emailové

adresy info@smsticket.cz nebo na uvedený kontakt Organizátora Akce.

5.10 Vyžaduje-li Uživatel daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, je povinen se s tímto požadavkem

obrátit na Organizátora, nebo na info@smsticket.cz a Provozovatel doklad vyžádá od Organizátora.

5.11 Všechny ceny za Vstupenky uvedené na Portálu jsou ceny konečné pro Uživatele.

5.12 Uživatel bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn kdykoli změnit ceny Vstupenek na Portálu, a to

bez uvedení důvodu.

5.13 Uplatněním hesla ze Vstupenky při přihlášení na Akci na serveru vimeo.com vyjadřuje držitel

Vstupenky souhlas s provozními podmínkami Akce.

5.14 Uživatel bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn měnit obsah internetové prezentace Akce na

Portálu.

Vracení vstupného

5.15 Způsob vracení ceny za Vstupenky se v případě zrušení Akce nebo Vstupenky řídí pokyny

Organizátora. Za nahrazení prodaných Vstupenek Uživatelům zodpovídá vždy Organizátor. V případě, že

Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku a dohodne se s Provozovatelem, že vracení ceny za Vstupenky

zajistí Provozovatel, Uživatel bere na vědomí, že výši vrácené částky stanoví Organizátor a že Provozovatel

má v tomto případě nárok na paušální odškodnění související s vícenáklady, které musí vynaložit v

souvislosti s vrácením plateb za vstupenky.

5.16 V případě vracení ceny za Vstupenky Provozovatelem dle čl. 4.15 Obchodních podmínek,

Provozovatel odešle vracenou částku poníženou o hodnotu paušálního odškodnění v souladu s čl. 5.15

Obchodních podmínek v českých korunách na účet, ze kterého byla platba za Vstupenku přijata.

5.17 V případě, že se Organizátor při zrušení Akce nebo Vstupenky rozhodne pro jiný způsob vracení ceny

za Vstupenku než dle čl. 5.15 Obchodních podmínek, může Uživatel uplatnit nárok na vrácení ceny

Vstupenky pouze u Organizátora.

6. Další práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel je povinen při využívání Portálu dodržovat ustanovení daná těmito Obchodními podmínkami a

obecně závaznými právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně

uznávanými morálními a etickými normami.

6.2 Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření k řádnému zabezpečení a ochraně Přístupových údajů

k Uživatelskému účtu a odpovídá za škodu, která vznikne Organizátorovi, Uživateli nebo třetím osobám

zneužitím Přístupových údajů. Uživatel se zaručuje, že nepředá heslo k shlédnutí Akce třetí osobě a

odpovídá za škodu, který tím Organizátorovi vznikne.

6.3. Uživatel může být v případě nesrovnalosti vyzván Organizátorem k doložení dokladu o zaplacení a

Uživatel je povinen jej doložit. Pokud nebude jednoznačně prokázáno, že Uživatel zaplatil za poskytnutí

služby, nebude služba poskytnuta.

6.4 Organizátor bere na vědomí, že Portál ani web www.cestakolemsvetafilm.cz nemusí být dostupný

nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

Provozovatele a Organizátora.

6.5 Uživatel odpovídá za zneužití svého Uživatelského účtu.

6.6 Uživatel je povinen užívat Portál tak, aby neomezoval v jeho užívání třetí osoby.

Odstoupení od smlouvy

6.7 Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o koupi Vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na

odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění

Organizátorem poskytovaném v určeném termínu.

7. Práva a povinnosti Organizátora

7.1 Za Akci, zejména za její konání, změny, nekonání, její vady, průběh a za jakékoli události, k nimž na

Akci došlo, či za cokoli, co by mělo v Akci svůj původ, odpovídá příslušný Organizátor. Případné nároky s

Akcí související je nutné vždy uplatnit u Organizátora.

7.2 Organizátor neodpovídá za obsah, správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených

Provozovatelem v rámci internetové prezentace Akce na Portálu.

7.3 Organizátor neodpovídá za pozdní doručení nebo nedoručení Vstupenky na Uživatelem zaregistrovaný

e-mail nebo za nedoručení SMS na Uživatelem zaregistrované telefonní číslo, pokud problém nastal z

důvodů, které nestály na straně Organizátora.

7.4 Organizátor je oprávněn v případě, že Provozovatel zruší Akci nebo Vstupenku a dohodne se s

Provozovatelem, že vracení ceny za Vstupenky zajistí Provozovatel, účtovat v souladu s čl. 5.15 Uživateli

paušální odškodnění související s vícenáklady, které musí vynaložit v souvislosti vrácením plateb za

Vstupenky. Poplatek je stanoven v minimální výši 3% a zároveň minimálně 10 Kč/ze vstupenky.

7.5 V případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku prostřednictvím Portálu, je Provozovatel povinen

zaslat Uživatelům, kteří si na Akci koupili Vstupenky, e-mail nebo SMS informující o zrušení Akce nebo

Vstupenky, a to na kontakty, které Uživatel na Portálu uvedl.

7.6 Organizátor je oprávněn jednostranně změnit informace a funkce na webu Akce

www.cestakolemsvetafilm.cz .

7.7 Organizátor garantuje dostupnost webu Akce www.cestakolemsvetafilm.cz 99,9 % času za poslední

(3) tři kalendářní měsíce.

7.8 Organizátor je oprávněn provádět odstávky v provozu webu Akce za účelem nutné údržby

hardwarového a softwarového vybavení Organizátora a za účelem změn nastavení webu Akce. Plánované

odstávky nejsou započítávané do 99,9 % dostupnosti webu Akce.

7.9 Organizátor je oprávněn ukončit prezentaci Nabídky akce, pokud je v rozporu s Obchodními

podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy. Již

zakoupené Vstupenky v takovém případě zůstávají v platnosti.

7.10 Provozovatel je oprávněn od Uživatele požadovat zvolení jiných Přístupových údajů k Uživatelskému

účtu.

7.11 Provozovatel neodpovídá za nefungování, výpadky nebo omezení fungování sítě Internet a za vliv

takového nefungování sítě Internet na provoz Portálu.

8. Ochrana osobních údajů Uživatelů

Jaké Údaje sbíráme?

8.1 Aktuální databázi s osobními údaji vede Provozovatel, v některých případech pro vlastní potřeby a v

jiných případech pro potřeby Organizátora.

8.2 Aktuální databázi Uživatelů vede Provozovatel. Ta obsahuje osobní údaje poskytnuté Uživatelem v

rámci nákupu nebo registrace do Portálu a údajů týkajících se nákupů a plateb Uživatele na Portálu.

Konkrétně se jedná o:

údaje, které Uživatel vyplní při založení Uživatelského účtu nebo při nákupu Vstupenky, které jsou

nezbytné pro využití služeb Portálu. V některých případech Organizátor může sbírat další údaje o Uživatelích

ve spojení s nákupem vstupenek.

údaje ze sociální sítě Facebook, pokud pro založení Uživatelského účtu využije Uživatel přihlášení

sociální sítě Facebook. Umožní tím přístup k veřejným informacím na svém profilu, profilové fotografii, emailové

adrese a seznamu přátel

údaje získané na základě používání webových stránek prostřednictvím cookies - povolením cookies

ve svém internetovém prohlížeči Uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies Portálem. Cookies

umožňují zejména správné fungování stránek Portálu a dále přizpůsobení stránek Portálu potřebám

Uživatele. (dále jen „Údaje“).

Jak Údaje používáme?

8.3 Osobní údaje Uživatelů neprodává Provozovatel třetím stranám a marketingovým agenturám.

Nepodniká s Vašimi Údaji. Ctí soukromí našich Uživatelů a používáme Údaje vždy výhradně pro účely, pro

které byly shromážděny a v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

8.4 Pro zaslání zakoupených Vstupenek. Vstupenky jsou zasílány Provozovatelem na email Uživatele a

volitelně na telefonní číslo Uživatele.

8.5 Pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást

plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při registraci Uživatel uvede. V

souvislosti se správou profilu může Uživatel obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním

sdělením.

8.6 Pro zobrazení nakupujících v detailu akce po nákupu vstupenek. Provozovatel zobrazí miniaturu

profilového obrázku uživatelů se zakoupenou vstupenkou, kteří využijí pro přihlašování do svého účtu

sociální síť Facebook.

8.7 Zlepšení služeb Provozovatele. Pro řešení problémů s nákupem a interní potřeby Provozovatele

(zlepšení služeb, průzkum spokojenosti, byznys development) může být Uživatel osloven prostřednictvím emailu

nebo telefonu.

8.8 Marketingová komunikace Provozovatele. Pokud je to v souladu s preferencemi Uživatele, může jej

Provozovatel informovat prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonu s nabídkou dalších Služeb nebo Akcí,

o kterých je Provozovatel přesvědčen, že by o ně měl Uživatel zájem. Zpracování zahrnuje Vaše jméno,

název akce, styl akce, místo konání, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další informace zadané v

průběhu nákupu.

8.9 Organizátor může kontaktovat Uživatele, kteří navštívili jeho proběhlé nebo budoucí Akce. Pokud

uživatel zakoupí vstupenky na Akci, jeho Údaje jsou k dispozici Organizátorovi. V tomto případě je

zodpovědný za odesílání e-mailů a SMS Organizátor, nikoliv Provozovatel. Zpracování zahrnuje Vaše jméno,

název akce, styl akce, místo konání, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další informace zadané v

průběhu nákupu.

8.10 Cílení reklamy a vylepšování nabídky Provozovatele. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových

stránek využívá Provozovatel informace o aktivitě Uživatele na webových stránkách. Tyto informace zahrnují

i údaje získané pomocí cookies. Na základě všech sesbíraných dat získává Provozovatel statistiky, analýzy

a reporty o chování uživatelů webových stránek.

8.11 Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Provozovatel pouze v případě, že

je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je

Provozovatel vázán.

Kdo má přístup k Údajům?

8.12 Údaje jsou zpracovávány Provozovatelem

8.13 Provozovatel může využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou

osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Provozovatel určí a nemohou je bez dalšího

souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých

služeb. Jako zpracovatele využíváme:

Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);

Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);

Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);

Stadyum.cz (CRM system pro sportovní kluby)

ZenDesk, INC (nástroj pro zákaznickou podporu)

případně další.

8.14 Provozovatel plní při zpracování Údajů roli správce i zpracovatele. Záleží na okolnostech.

Provozovatel je správcem v případě Údajů, které Uživatel vyplní při založení Uživatelského účtu nebo při

nákupu Vstupenky. V případech, kdy prostřednictvím Provozovatele poskytuje Údaje Organizátorovi, je

správcem přímo Organizátor. Provozovatel pak působí jako zpracovatel, který Údaje pro Organizátora sbírá

a dále zpracovává. Provozovatel v tomto případě nerozhoduje, jaké osobní údaje budou na Uživateli

požadované v průběhu nákupního procesu. Jakékoliv dotazy týkající se osobních dat a Vašich práv je nutné

směřovat přímo na Organizátora Akce, jakožto správce.

Ostatní ujednání

8.15 Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých

kategorií společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji Uživatele, k jejichž zpracování dal

Uživatel Provozovateli souhlas, pro účely nabízení Akcí prezentovaných na Portálu a nabízení dalších

produktů či služeb Provozovatele, pro další marketingové či obchodní účely Provozovatele či Organizátora,

a to v rozsahu v jakém byly Údaje získány v souvislosti s poskytováním služeb Provozovatele.

8.16 Provozovatel bude zpracovávat Údaje týkající se nákupu Vstupenky a platby za ni po dobu 5 let od

okamžiku zaplacení příslušné Vstupenky prostřednictvím Portálu. V případě, že Uživatel neuskuteční

prostřednictvím Portálu žádný nákup, bude Provozovatel zpracovávat Údaje po dobu trvání Uživatelského

účtu.

8.17 Uživatel má právo na informace o Údajích, které Provozovatel sám nebo prostřednictvím

zpracovatelů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12

zákona na ochranu osobních údajů.

8.19 Zjistí-li Uživatel, že Provozovatel zpracovává jeho Údaje v rozporu s ochranou soukromého a

osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat Provozovatele o vysvětlení,

případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci.

Nevyhoví-li Provozovatel žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět,

má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo.

9. Zrušení Uživatelského účtu

9.1 Provozovatel je oprávněn zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet v případě porušení Obchodních

podmínek nebo porušení obecně závazných právních předpisů nebo v případě, že Uživatel po dobu delší

než 12 měsíců svůj Uživatelský účet nevyužívá.

9.2 Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení Uživatelského účtu.

10. Doručování

10.1 Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně

doručena elektronickou poštou.

10.2 Za zprávu doručenou Uživateli se považuje e-mail doručený na adresu Uživatele zaregistrovanou na

Portálu.

10.3 Za zprávu doručenou Provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu

uvedenou na Portálu pro příslušný typ korespondence.

Organizátor

11. Základní ustanovení

11.1 Provozovatel a Organizátor uzavírají rámcovou zprostředkovatelskou smlouvu za účelem prodeje a

rezervace vstupenek na akce pořádané Organizátorem. Smluvní strany se dohodly, že prodej a rezervace

vstupenek na jednotlivé akce pořádané Organizátorem budou realizovány za podmínek ustanovených v

Dodatku ke Smlouvě o zprostředkování.

12. Předmět spolupráce

12.1 Provozovatel zajistí pro Organizátora za podmínek dále uvedených v této smlouvě jménem

Organizátora prodej rezervací a vstupenek prostřednictvím Portálu a jeho Služeb na Organizátorem

pořádané akce.

12.2 Provozovatel se zavazuje zaplatit Organizátorovi cenu rezervací vstupenek a cenu vstupenek

získanou za veškeré prodeje třetí osobě.

12.3 Organizátor se zavazuje zaplatit Provozovateli za jeho činnost provizi a uhradit mu další vzniklé

náklady blíže specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.

13. Podmínky spolupráce

13.1 Organizátor je povinen se zaregistrovat přes internetový formulář na www.smsticket.cz, kde získá

specifické přihlašovací údaje do on-line systému www.smsticket.cz.

13.2 Provozovatel se zavazuje na základě údajů od Organizátora provádět rezervace vstupenek a prodej

vstupenek na jeho akce po dobu předprodeje. K tomu bude používat Služby Portálu. Provozovatel si

vyhrazuje právo odmítnout realizaci prodejů vstupenek na konkrétní Akce.

13.3 Provozovatel se zavazuje propagovat akce Organizátora pomocí internetových

stránek www.smsticket.cz.

13.4 Organizátor se zavazuje poskytovat Provozovateli potřebnou součinnost, zejména dodávat důležité

informace o akcích, data a grafické podklady, aby bylo možné dostát závazku Provozovatele

specifikovaného v bodě 3. tohoto článku.

13.5 Organizátor se zavazuje vhodným způsobem propagovat Provozovatele a předprodejní platformu

smsticket, zejména uvedením odkazu na internetové stránky Provozovatele, přímého prodejního odkazu na

Facebookové Události Akce (v hlavičce Facebookové události), jeho loga a informací o službě na

propagačních materiálech k jednotlivým akcím. Organizátor se zároveň zavazuje umístit na svoji

internetovou stránku informaci o využívání platformy smsticket a to umístěním odkazu na internetovou

stránku www.smsticket.cz.

13.6 Provozovatel je Organizátorem oprávněn inkasovat od zákazníků cenu celé vstupenky, případně cenu

rezervace vstupenky (při platbě pomocí Platební SMS).

14. Specifikace Portálu

14.1 Pomocí Portálu provozovaného Provozovatelem je mimo jiné možné nakoupit, případně rezervovat

vstupenku na kulturní, společenské nebo sportovní akce Organizátora.

14.2 Nákup celé vstupenky na akci pořádanou Organizátorm se uskutečňuje pomocí platebních metod:

platební karty, masterpass, online bankovní převody, PayPal, běžný bankovní převod.

14.3 Rezervace vstupenek na akci pořádanou Organizátorm se uskutečňuje pomocí platební metody

Platební SMS. Hodnota Platební SMS je 10,- vč. DPH, 50,- vč. DPH 21% nebo 99,- vč. DPH 21% včetně

nákladu na transakci. Návštěvník akce vlastnící rezervaci je povinen na místě konání akce doplatit v

hotovosti zbylou hodnotu vstupenky po odečtení hodnoty rezervace.

14.4 Organizátor si může při zakládání Akce zvolit, jaké platební metody budou využity na jeho akci.

Rezervace pomocí platebních SMS nejsou povinnou platební metodu, stejně tak žádná z ostatních druhů

plateb.

14.5 Vstupenky obsahují unikátní číselný kód. Ten slouží jako bezpečnostní prvek při spuštění Akce

(přehrání filmu). Uživatel může obdržet unikátní kód v těchto formách: SMS zpráva, QR kód v e-mailu,

vytištěné PDF z e-mailu, tištěná vstupenka nebo elektronická vstupenka (e-mail v chytrém telefonu, Apple

Wallet v iPhone).

14.6 Portál nabízí mnoho Služeb určených Organizátorům, jejich aktuální výčet včetně finančních

podmínek nabízených Služeb je součástí zprostředkovatelské smlouvy.

15. Podmínky rušení akcí, přesouvání akcí, významné změny programu akce a storno jednotlivých

vstupenek

15.1 Při zrušení Akce nebo přesunutí Akce na jiný termín nebo jiné místo, nebo při významné změně v

programu Akce, je Organizátor povinen o této změně neprodleně informovat Provozovatele (nejpozději do 3

pracovních dní e-mailem). Provozovatel se zavazuje v součinnosti s Organizátorem obratem informovat

všechny Uživatele, kteří si zakoupili Vstupenku na danou akci. Informace majitelům Vstupenek obsahují

podmínky nahrazení vstupného, popřípadě náhradní termín akce nebo další důležité informace související

se změnou Akce.

15.2 Za nahrazení prodaných Vstupenek všech typů (rezervace i celé vstupenky) Uživatelům zodpovídá

Organizátor. Organizátor může pověřit nahrazením Provozovatele, a to za podmínek v bodě 15.3.

15.3 Provozovatel vrací vstupné do výše celkové tržby za prodané vstupenky po odečtení záloh

vyplacených Organizátorovi. Provozovatel inkasované platby od Uživatelů nevyplatí Organizátorovi, ale vrátí

je zpět Uživatelům, a to do 14ti pracovních dní od avizované zrušení/přesunutí/změny Akce. V případě

zrušení/přesunutí/změny Akce, a tedy zrušení Vstupenky náleží Provozovateli za každou vrácenou platbu za

Vstupenku Uživateli poplatek ve výši 3% a zároveň minimálně 10 Kč/ze Vstupenky, který bude účtován

Organizátorovi.

15.4 V případě zrušení jednotlivé vstupenky na žádost Uživatele, kterou musí schválit Organizátor, náleží

Provozovateli za každou vrácenou platbu za Vstupenku Uživateli poplatek ve výši 5% + 10 Kč (5% + 0,5 €)

ze Vstupenky, který bude účtován Uživateli.

16. Platební podmínky

16.1 Za činnost Provozovatele vzniká Provozovateli nárok na provizi z ceny vstupenky vč. DPH - z každé

rezervované nebo prodané vstupenky prostřednictvím Portálu a jeho Služeb. Výše provize je specifikovaná

ve zprostředkovatelské smlouvě. K provizi je vždy přičtena cena dodatečných provedených Služeb

Provozovatele (SMS služby, reklamní kampaně, odbavení akcí, apod.). Minimální výše provize z jedné

prodané vstupenky je stanovena na 5 Kč. Paušální ani žádné další poplatky nejsou Organizátorovi účtovány.

16.2 V případě nákupu celých vstupenek - platba platební kartou, online bankovní převod, běžný bankovní

převod je náklad na transakci uhrazen Provozovatelem, v rámci jeho provize.

16.3 Současně má Provozovatel nárok na úhradu nákladů na transakce Provozovatelů plateb (platby

pomocí SMS, a platby PayPal). Náklady Provozovatele ve formě nákladů na transakce ve výši určené dle

odstavce 16.4 a 16.5 mohou být navýšeny k ceně vstupenky a hradí je Uživatel. Transakční náklady jsou

odproštěny od DPH.

16.4 V případě nákupu celých vstupenek - platba PayPal je náklad na transakci stanoven procentuálně dle

koncové ceny vstupenky.

16.5 V případě nákupu rezervací vstupenek – platba pomocí Platební SMS, ve výši 10,- Kč u Platební SMS

v hodnotě 50,- Kč resp. 20,- Kč u Platební SMS v hodnotě 99,- Kč.

16.6 Organizátor je oprávněn si v administraci Portálu vyžádat výplatu inkasovaných příjmů

Provozovatelem. Žádost o výplatu lze provést ihned po proběhnutí Akce a kdykoliv po té. Provozovatel je

povinen zájemci vyplatit všechny takové příjmy, které byly přijaté v souvislosti s proběhlými Akcemi.

16.7 Provozovatel se zavazuje vystavit za každý měsíc prodeje podklady pro účetnictví, k prvnímu dni

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se uskutečnila platba za vstupenku/y. Podklady obsahují měsíční

přehled prodaných vstupenek, tržby z prodejů a náklady, vč. faktury Provozovatele za jeho služby.

16.8 Provozovatel se zavazuje převádět částky inkasované od Uživatelů, po odečtení provize a nákladů

Provozovatele, na účet Organizátora v souladu s pokyny Organizátora uskutečněnými prostřednictvím

Portálu.

16.9 Provozovatel je oprávněn vystavit daňový doklad jménem Organizátora. Oprávnění k vystavování

daňových dokladů/stvrzenek/faktur upravuje Dodatek ke smlouvě, který je nedílnou součástí

Zprostředkovatelské smlouvy.

17. Ochrana osobních údajů

17.1 Provozovatel prohlašuje a zaručuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něj z GDPR a

jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vyplývají; bude po celou dobu trvání

zprostředkovatelské smlouvy zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v

souladu s GDPR. Organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje Uživatelů v souladu s českým právním

řádem, zejména v souladu s GDPR.

Jaké Údaje sbíráme?

17.2 Provozovatel vede aktuální databázi Organizátorů obsahující osobní údaje poskytnuté Organizátorem

v rámci registrace do Portálu. Konkrétně se jedná o údaje, které Organizátor vyplní při založení

Pořadatelského účtu, nezbytné pro využití služeb Portálu – Název / jméno pořadatele, telefonní číslo, emailová

adresa, fakturační adresa, kontaktní adresa (pokud se liší od fakturační), IČ / RČ nebo DIČ, číslo

bankovního účtu.

17.3 Provozovatel dale sbírá kontaktní údaje Organizátora, jako jsou Název / jméno pořadatele a kontaktní

údaje (telefon, e-mail, www), které slouží jako veřejný kontakt pro Uživatele.

Jak Údaje používáme?

17.4 Provozovatel používá Údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

17.5 Pro přímé kontaktování Organizátora v souvislosti s jeho nasazenou Akcí. Zpracování zahrnuje Vaše

jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

17.6 Pro zasílání novinek od Provozovatele, které se týkají nových funkcí Portálu a Organizátora.

Zpracování zahrnuje Vaše jméno, kontaktní adresu a e-mailovou adresu.

17.7 Pro informování Uživatelů o kontaktních údajích Organizátora, na detailu Akce Organizátora,

uveřejněné na Portálu.

Kdo má přístup k Údajům?

17.8 Údaje jsou zpracovávány Provozovatelem.

17.9 Organizátor má právo na informace o údajích, které Provozovatel sám zpracovává, a právo na jejich

opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

17.10 Provozovatel bude zpracovávat údaje týkající se pořadatelského účtu Organizátora po dobu 5 let od

okamžiku registrace na Portálu. V případě, že Organizátor neuskuteční prostřednictvím Portálu žádný prodej

vstupenek na vlastní Akci, bude Provozovatel zpracovávat Údaje po dobu trvání účtu Organizátora.

18. Důvěrné informace a mlčenlivost

18.1 Smluvní strany berou na vědomí, že předmět zprostředkovatelské smlouvy je předmětem obchodního

tajemství Provozovatele. Organizátor se zavazuje, že informace, které jsou předmětem obchodního

tajemství nesdělí třetí osobě, a to vcelku či částečně, ústně či písemně, že bude dbát o bezpečné nakládání

s písemnostmi. V případě, že dojde k ohrožení nebo prozrazení obchodního tajemství, Organizátor je

povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Provozovateli a je povinen rovněž bez

zbytečného odkladu oznámit Provozovateli každý zájem o skutečnosti tvořící obchodní tajemství ze strany

třetí osoby.

18.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu důvěrných informací, které považují za

důvěrné a které se dozvěděly o sobě, zejména v souvislosti s jednáními a spoluprací mezi smluvními

stranami.

18.3 Smluvní strany se zavazují neposkytnout důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu

druhé smluvní strany třetí osobě, ani je používat v rozporu s účelem Provozovatelské smlouvy pro svoji

potřebu.

18.4 Za důvěrné informace se ve smyslu zprostředkovatelské smlouvy považují všechny skutečnosti tvořící

obchodní tajemství. Toto obchodní tajemství tvoří veškeré informace obchodní, technické či výrobní povahy

související s činností Provozovatele, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či

nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle

Provozovatele utajeny a Provozovatel jejich utajení zajišťuje.

18.5 Povinnost zachovávat mlčenlivost včetně obchodního tajemství trvá i po skončení platnosti

Provozovatelské smlouvy.

18.6 Smluvní strany se zavazují, že budou důvěrné informace chránit alespoň v rozsahu, jako důvěrné

informace vlastní a zavazují se ve stejném rozsahu zavázat povinností mlčenlivosti své organizační složky,

zaměstnance či subdodavatele.

18.7 Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti včetně obchodního tajemství sjednávají smluvní strany

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno

právo na náhradu škody.

19. Závěrečná ustanovení

19.1 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 9. 2019

19.2 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost

ostatních ustanovení nedotčena.

Ve Zlíně dne 1. 3. 2020
Zpět na úvod